Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Obecního úřadu Suchá Lhota

Informace o provozu podatelny Obecního úřadu Suchá Lhota
dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů
Adresa podatelny pro doručování dokumentů v analogové podobě nebo digitální podobě na přenosných technických nosičích dat: 
Suchá Lhota 12, 570 01 místnost obecního úřadu

Úřední hodiny podatelny: 
středa 18:00 – 20:00 hod.

Elektronická adresa podatelny:
suchalhota.podatelna@lit.cz

Identifikátor datové schránky:
g5aa5g6

Přehled datových formátů obsažených v datové zprávě
Přípustnými formáty datové zprávy dodávané v elektronické podobě jsou 
 a) pdf (Portable Document Format) 
 b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving) 
 c) xml (Extensible Markup Language Document)* 
 d) fo/zfo (602XML Filler dokument) 
 e) html/htm (Hypertext Markup Language Document) 
 f)  txt (prostý text) 
 g)  doc/docx (MS Word Document) 
 h) xls/xslx (MS Excel Spreadsheet) 
 i) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation) 
 j) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) 
 k) wav (Waveform Audio Format) 
 l) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3) 
 

dle přílohy č. 3 Vyhlášky 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Celková velikost datové zprávy
prostřednictvím datové schránky:  10 MB
prostřednictvím ePodatelny:   10 MB
osobní podání na technickém nosiči dat: 100 MB

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě
CD ROM/RW
DVD ROM/RW
USB flash disc

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- předmět zprávy: Obec Suchá Lhota - odpověď elektronické podatelny
- odesílatel: suchalhota@lit.cz
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor dokumentu

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Odesilateli není zasílána žádná odpověď.

Postup v případě zjištění chybného datového formátu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný datový formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění nepovoleného datového formátu případně informace o poškození datové zprávy.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu
Datová zpráva není zpracovávána. Odesilateli není zasílána žádná odpověď.

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný veřejnoprávnímu původci, je-li dostupný podatelně.