Historie obce

Z historie obce... 

 

Vznik Suché Lhoty nelze určit zcela přesně. Pravděpodobně však povstala z parcelací větších statků přibližně ve 12. století. Ústní podání, jakož i některé doložené důkazy, skutečně potvrzují, že se v dávných dobách z jedné veliké usedlosti utvořilo více a tím způsobem vesnice vzrůstala. Původ jména "Lhota" se podle tradic, které by měli být pravdivé vysvětluje tím, že za dob žalostné doby České země, kdy naše vlast byla téměř vylidněna obyvatelstvo zmíralo nebo hromadně opouštělo svoje statky a odcházelo do ciziny (zejména za třicetilé války)., tu vrchnosti dosazovaly na tyto opuštěné selské statky svoje poddané, při čemž jim určili lhůtu, díky které museli odvádět vrchnosti roční poplatky, museli pracovat určitý čas na panských polích atd. Po uplynutí této lhůty, se stali skutečnými majiteli statků, kna kterých pracovali. Slovo lhůta se stalo svým významem u obyvatelstva obecným slovem, takže byla tímto jménem nazvána i vesnice, pouze s malou odchylkou, kdy se slovo lhůta pozměnilo na slovo lhota a tímto způsobem dostala vesnice své jméno Lhota. Je faktem, že v Čechách je mnoho vesnic s tímto jménem, jejich počet se odhaduje na 500 obcí, některé však již zanikli. Každá z vesnic si přidala ještě před název tzv. "předejméno", podle krajiny nebo podle zvyku místních obyvatel. Tak dostala naše obec předejméno "Suchá", neboť její pozemky jsou opravdu spíše suché, protože se rozkládají na nízkém pahorku, který má sklon na všechny strany. Takto vznikl název naší obce: Suchá Lhota

V roce, od kdy jsou dochovány písemné dokumenty a informace o naší obci, což je rok 1903, měla Suchá Lhota 42 popisných čísel a počet obyvatel byl 216. Obec Suchá Lhota je podle dochovaných informací samostatnou obcí až od roku 1903, do té doby byla jakožto osada spojena s osadami Příluka  a Chotovice a tvořili dohromady jednu obec, která nesla název - Spojená obec Chotovice. Až tohoto roku provedl tehdejší starosta Josef Abraham ze Suché Lhoty konečné rozdělení, čímž naše obec dostala svou samostatnost. Její samospráva se skládala: z 1 starosty, 2 radních a 6 výborů, celkem měl tedy výbor 9 členů. Jelikož v naší vesnici není škola, chodily děti do školy v Javorníku. V roce 1929 byl firmou Dvořák a Tomeš postaven vodojem a položen vodovod, což bylo na tehdejší dobu moderním počinem a dodnes vodojem tvoří dominantu obce.